Samsung SmartThings

SmartThings ของ Samsung มีผู้ใช้งานรายเดือน 45 ล้านคนแล้ว

แพลตฟอร์ม IoT ของ Samsung ที่เรียกว่า SmartThings มีผู้ใช้งานรายเดือน 45 ล้านคนแล้ว โดยมีอุปกรณ์ที่รันอยู่กว่า 5,000 รุ่นจากผู้ผลิตกว่า 100 ราย ความสำเร็จนี้ Samsung ได้ประกาศให้ทราบภายในงาน Samsung Developer Conference 2019